py

python
[python]
def hello_world():
return "Hello, World!"
[/python]

python

[python]
def hello_world():
return “Hello, World!”
[/python]


python

[python]
def hello_world():
return "Hello, World!"
[/python]

python

[python]
def hello_world():
return "Hello, World!"
[/python]

[run_python script=”test.py”]

[run_python script="test.py"]
[run_python script="example.py"]

[run_python script=”example.py”]

دیدگاهتان را بنویسید